-A

+A

Hậu Giang phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019
(09:25 31/05/2019)
Để phát huy tinh thần thi đua yêu nước của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và các tầng lớp Nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Kế hoạch số 1215/KH-UBND ngày 22/5/2019 về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Mỗi chúng ta hãy thể hiện lòng yêu nước theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể

 

Đối tượng thi đua là cụm các huyện, thị xã, thành phố và khối các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh với mục tiêu: “Nâng cao năng lực hiệu quả quản lý Nhà nước, đẩy mạnh thu hút đầu tư và cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2018. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường vàcải thiện đời sống nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh, phòng chống tham nhũng, lãng phí”.

 

Thực hiện phong trào thi đua phải được phát động sâu rộng, thu hút cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong tỉnh tham gia thường xuyên, liên tục, tạo ra động lực mới vượt qua khó khăn, thách thức phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện phong trào thi đua yêu nước với các phong trào thi đua theo chuyên đề “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với khen thưởng, khen thưởng phải trên cơ sở kết quả, thành tích thi đua, đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng khen thưởng, bảo đảm khen thưởng chính xác, công khai, công bằng và kịp thời….

 

Hoạt động này nhằm kế thừa và phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được năm 2018 và tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 của tỉnh và của từng địa phương; Phát triển những gương điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc để khen thưởng, tạo sự lan tỏa trong tỉnh. Đồng thời, để rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tăng cường đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác.

Văn Trương