-A

+A

Hôm nay, Hậu Giang chính thức tiến hành Tổng điều tra kinh tế năm 2021
(08:46 01/03/2021)
Theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh, từ ngày 1.3.2021, Hậu Giang tiến hành Tổng điều tra đối với các doanh nghiệp, cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội trên địa bàn.
Ảnh minh họa

       Theo đó, bắt đầu từ ngày 1.3.2021 đến 30.5.2021, tỉnh tiến hành thu thập thông tin các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp cũng như các cơ quan Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên. Sau đó, từ ngày 1.7.2021 đến ngày 30.7.2021 sẽ tiến hành thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Dự kiến, kết quả sơ bộ Tổng điều tra sẽ công bố vào tháng 12.2021 và công bố kết quả chính thức vào quý II/2022.

         Cuộc Tổng điều tra này thuộc chương trình điều tra thống kê quốc gia, được tổ chức 5 năm một lần và đây là cuộc Tổng điều tra có quy mô lớn, phạm vi rộng, nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau. Mặt khác, phương pháp thu thập thông tin đổi mới so những kỳ Tổng điều tra trước, hầu hết các đối tượng điều tra tự cập nhật thông tin vào phiếu điện tử và áp dụng triệt để công nghệ thông tin trong tất cả các khâu.

          Kết quả Tổng điều tra lần này có ý nghĩa rất quan trọng, trước hết là cơ sở để hoạch định chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và là căn cứ đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Đồng thời, là nền tảng thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và từng địa phương.

Hữu Trọng