-A

+A

Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam
(08:33 24/06/2019)
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam. Yêu cầu đặt ra trong thời gian tới là các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước cần triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng tổng thể nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế, góp phần cải thiện hơn nữa xếp hạng của Việt Nam trong GCI.
Bảo đảm an toàn, an ninh mạng để cải thiện hơn nữa xếp hạng của Việt Nam trong GCI

 

Theo Chỉ thị, các bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, Ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách hội, Ngân hàng Hợp tác Việt Nam các tổ chức tín dụng, tài chính Nhà nước khác chỉ định, kiện toàn đầu mối đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin mạng để làm tốt công tác tham mưu, tổ chức thực thi kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh mạng; phối hợp chặt chẽ với quan chuyên trách về an toàn, an ninh mạng của Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong giám sát, chia sẻ thông tin, kiểm tra, đánh giá an toàn, an ninh mạng.

 

Ưu tiên sử dụng sản phẩm, giải pháp, dịch vụ của doanh nghiệp trong nước

 

Thủ tướng chỉ thị ưu tiên sử dụng sản phẩm, giải pháp, dịch vụ của doanh nghiệp trong nước đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh mạng theo quy định của pháp luật đối với các hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên, các hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tửCác quan chức năng phải bảo đảm tỷ lệ kinh phí chi cho các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng đạt tối thiểu 10% trong tổng kinh phí triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm, giai đoạn 5 năm các dự án công nghệ thông tin (trong trường hợp chủ đầu chưa hệ thống kỹ thuật hoặc thuê dịch vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng chuyên biệt đáp ứng được các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ). Đồng thời, sử dụng quản khóa mật của chữ số, dịch vụ chứng thực chữ số chuyên dùng Chính phủ, chứng thư số, các giải pháp hóa của Ban yếu Chính phủ theo đúng quy định. Tiếp tục hoàn thiện chế chính sách, hành lang pháp về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, tội phạm mạng, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển an toàn thông tin mạng; phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh mạng

 

Triển khai giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng tổng thể trong quan nhà nước

 

          Đặc biệt Chỉ thị yêu cầu Bộ Thông tin Truyền thông trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng tổng thể trong quan, tổ chức nhà nước, các biện pháp nâng cao thứ hạng của Việt Nam về an toàn, an ninh mạng trên thế giới. Bên cạnh đó, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn thông tin mạng của Việt Nam, tổ chức đánh giá công bố định kỳ hàng năm; cải thiện hành lang pháp , chế, chính sách thúc đẩy an toàn thông tin mạng; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về an toàn thông tin mạng quốc gia các giai đoạn tiếp theo.

 

          Đối với Bộ Công an tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc lĩnh vực do Bộ Công an chịu trách nhiệm quản ; phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin Truyền thông trong hoạt động thẩm định cấp độ bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.

 

          Ban yếu Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp bảo mật thông tin mật nhà nước bằng mật kết hợp với việc triển khai, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ số chuyên dùng Chính phủ, đáp ứng tốt yêu cầu bảo mật, an toàn thông tin tổng thể của các quan Đảng Nhà nước; tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc lĩnh vực do Ban yếu Chính phủ chịu trách nhiệm quản .

 

          Riêng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet trách nhiệm thiết lập, kiện toàn đầu mối đơn vị chuyên trách an toàn thông tin mạng trực thuộc để bảo vệ hệ thống, khách hàng của mình; tham gia hỗ trợ các quan, tổ chức nhà nước giám sát, bảo vệ, kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng dưới sự điều phối của Bộ Thông tin Truyền thông.

Văn Trương