-A

+A

Hậu Giang tập trung nâng tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến
(10:36 16/06/2022)
Sáng ngày 15/6/2022, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức họp bàn giao chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh, Chủ trì cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thu Ánh, tham dự cuộc họp còn có đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thu Ánh phát biểu khai mạc cuộc họp

 

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh có 1.260 dịch vụ công đủ điều kiện lên  trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch công tỉnh Hậu Giang trong đó: 1.029 dịch vụ công áp dụng tại cấp tỉnh, 143 dịch vụ công áp dụng tại cấp huyện và 88 dịch vụ công áp dụng tại cấp xã) (Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 27/9/2021)

 

Sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) là chỉ tiêu quan trọng trong việc đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số (trụ cột Chính quyền số) của các tỉnh, người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến là một trong những mục tiêu căn bản và quan trọng nhất trong các Chương trình, Kế hoạch chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền điện tử, chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số. Cung cấp DVCTT mức độ cao luôn là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu trong phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số. Cung cấp DVCTT sẽ giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan nhà nước, nhưng quan trọng hơn là phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, giúp giảm thời gian, chi phí khi thực hiện các thủ tục hành chính.

 

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã đưa ra các mục tiêu cụ thể như: Tỷ lệ thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức DVCTT mức độ 4 đạt 100%; Tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ đạt 80%; Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến đạt 50% với các giải pháp cụ thể: Giao chỉ tiêu tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến tới từng cơ quan nhà nước của bộ, tỉnh năm 2022; hướng tới đạt được mục tiêu trong Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, đó là: 80% DVCTT phát sinh hồ sơ, 50% hồ sơ xử lý trực tuyến; Nghiên cứu, thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số loại hình DVCTT tương ứng với một số đối tượng người dân sử dụng phù hợp, khả thi trong tiếp cận, thực hiện dịch vụ; Ban hành chính sách để thực sự khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng DVCTT như: giảm thời gian xử lý hồ sơ, giảm lệ phí thực hiện DVCTT; giảm công sức khi thực hiện DVCTT nhờ việc sử dụng lại thông tin đã cung cấp trước đó…; Triển khai các Tổ công nghệ số cộng đồng để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi số, trong đó có hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng DVCTT.

 

 image003.jpg (37)

Ông Lã Hoàng Trung - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tại cuộc họp

 

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong thời gian tới.

 

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thu Ánh yêu cầu các sở, ngành, địa phương gửi số liệu hiện trạng sử dụng DVCTT của đơn vị và xác định mục tiêu sử dụng DVCTT trong Quý III (30/9/2022) và Quý IV (31/12/2022) căn cứ mục tiêu năm 2022 tại các văn bản do Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp. Sở Thông tin và Truyền thông trình UBND tỉnh ban hành văn bản giao chỉ tiêu sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho các sở. ngành, địa phương trước ngày 24/6/2022./.

HN