-A

+A

Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
(15:07 25/06/2021)
Ngày 18/6/2021, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
(Ảnh minh họa)

 

Nhằm thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin tại cơ quan, tổ chức, địa phương, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội số một cách bền vững, giảm thiểu các sự cố mất an toàn thông tin bắt nguồn từ nhận thức, ngày 18/6/2021, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

 

Mục tiêu của Kế hoạch là 100% các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các kỹ năng cơ bản về bảo đảm ATTT khi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, Chính quyền điện tử, đô thị thông minh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; trên 80% người sử dụng Internet nói chung và 100% sinh viên trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ mất ATTT và các kỹ năng cơ bản bảo đảm ATTT trên không gian mạng; các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về ATTT; trên 90% phóng viên hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh được phổ biến về các nguy cơ, hậu quả và trách nhiệm trong vấn đề mất ATTT; xu hướng và tình hình mất ATTT tại Việt Nam và trên thế giới; trên 90% phóng viên hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh được phổ biến về các nguy cơ, hậu quả và trách nhiệm trong vấn đề mất ATTT; xu hướng và tình hình mất ATTT tại Việt Nam và trên thế giới…

 

 Kế hoạch cũng đề ra 3 nhiệm vụ lớn cần tập trung thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025, đó là: Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội; Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và các kỹ năng cơ bản đảm bảo an toàn thông tin qua các hệ thống thông tin cơ sở; Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng tại các cơ sở giáo dục.

 

Việc ban hành Kế hoạch sẽ góp phần giúp cho người sử dụng Internet được trang bị đầy đủ nhận thức và kỹ năng cơ bản về đảm bảo an toàn thông tin, an tâm thực hiện các thủ tục hành chính hay giao dịch điện tử trên không gian mạng, tham gia chính quyền điện tử, góp phần xây dựng không gian mạng trên địa bàn tỉnh quản lý an toàn, tích cực, hiệu quả./.

 

 Ái Phương