-A

+A

Quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí
(10:58 14/05/2019)
Ngày 06/5/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT về Quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.
Các thông tin về đối ngoại được đăng trên trang chủ Báo Hậu Giang online

        Thông tư với 4 Chương, 14 Điều quy định nội dung thông tin trên báo chí gồm thông tin chính thức về Việt Nam, thông tin quảng bá hình ảnh Việt Nam, thông tin thế giới vào Việt Nam và thông tin giải thích, làm rõ các quy định ở một số Điều trong Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về hoạt động thông tin đối ngoại.

       Về nguyên tắc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí quy định: Đăng, phát nội dung thông tin đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân Việt Nam. Không đăng, phát nội dung thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế, hình ảnh Việt Nam, gây phương hại đến quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các nước, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước.

        Thông tư cũng quy định: Sau khi nhận được quan điểm của Nhà nước Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền cung cấp, thông tin về các vấn đề quan trọng của Việt Nam và thế giới phải được đăng trên trang nhất báo in; trang chủ đối với báo điện tử và phát trên bản tin thời sự đối với kênh phát thanh, truyền hình đối ngoại. Đặc biệt, việc đăng, phát phải được thực hiện chậm nhất 02 giờ đối với báo điện tử; 05 giờ đối với báo điện tử phải chuyển ngữ; 24 giờ đối với báo in và phát vào bản tin thời sự kế tiếp đối với kênh phát thanh truyền hình đối ngoại.

         Bên cạnh đó, Thông tư này cũng quy định, đối với những thông tin giải thích, làm rõ cần đăng, phát ở vị trí dễ tiếp cận, vào thời gian sớm nhất. Cơ quan báo chí không đăng, phát nội dung thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế, hình ảnh của Việt Nam; gây phương hại đến quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các nước; kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước.

         Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 6 năm 2019.

Hữu Trọng tổng hợp