-A

+A

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
(16:35 13/07/2021)
Ngày 25/6/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BTTTT quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.
Thông tư 03/2021/TT-BTTTT

 

Thông tư này quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II lên hạng I, từ hạng III lên hạng II và từ hạng IV lên hạng III (nếu có); nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm: Biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình; An toàn thông tin, quản trị viên hệ thống, kiểm định viên công nghệ thông tin, phát triển phần mềm; Âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim.

 

Thông tư được áp dụng đối với viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Thông tư gồm có 12 Điều, trong đó quy định cụ thể nguyên tắc thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng; thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề để dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành Thông tin và Truyền thông; tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng; hồ sơ dự thi hoặc dự xét thăng hạng; nội dung, hình thức xét thăng hạng; tổ chức xét thăng hạng…

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2021. Kể từ ngày Thông tư có hiệu lực, một số Điều, khoản của Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 04 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc ngành thông tin và truyền thông; Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin; Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông sẽ hết hiệu lực./.

 

Ái Phương