NGƯỜI PHÁT NGÔN

 

Giám đốc: Ông Lã Hoàng Trung

Số điện thoại: 02933.581.789

Email: lhtrung@mic.gov.vn

Video

Lượt truy cập