NGƯỜI PHÁT NGÔN

 

Giám đốc: Ông Phạm Văn Tửu

Số điện thoại: 02933.581.789

Email: pvtuu.hg@gmail.com

Multimedia

Lượt truy cập