Văn bản dự thảo
Số thứ tự Trích yếu Thông tin văn bản
1 Dự thảo QUY CHẾ Tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh hiện trường trên hệ thống Ứng dụng di động (Hau Giang App) tỉnh Hậu Giang Chi tiết
2 Góp ý Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông Chi tiết
3 Dự thảo Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hậu Giang Chi tiết
4 Dự thảo Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hậu Giang Chi tiết
5 Dự thảo Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hậu Giang Chi tiết
6 Dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng CNTT năm 2018 Chi tiết
7 KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU LẦN THỨ 47 (NĂM 2018) Chi tiết
8 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH HẬU GIANG ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 Chi tiết
9 Dự thảo kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Hậu Giang năm 2018 Chi tiết
10 Dự thảo kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2018 – 2020 Chi tiết
11 Đề án Quản lý, phát triển hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện Chi tiết
12 Dự thảo Tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT năm 2017 Chi tiết
13 ĐỀ ÁN XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH HẬU GIANG Chi tiết
14 Phiếu thu thập thông tin về doanh nghiệp Công nghệ thông tin năm 2017 Chi tiết
15 Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Hậu Giang Chi tiết
16 Dự thảo KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU LẦN THỨ 46 - NĂM 2017 Chi tiết
17 Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang Chi tiết
18 Dự thảo Quy chế về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ cơ quan Nhà nước Chi tiết
19 Dự thảo chính sách phát triển công nghệ thông tin, giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 Chi tiết
20 Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác trung tâm dữ liệu tỉnh Hậu Giang Chi tiết

1 2 >>
Video

Lượt truy cập