Văn bản dự thảo
Số thứ tự Trích yếu Thông tin văn bản
1 dự thảo Quy hoạch hạ tầng Thông tin và Truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Chi tiết
2 Dự thảo Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 Chi tiết
3 Góp ý Nghị định 55/2016/NĐ-CP Chi tiết
4 Góp ý Nghị định 47/2011/NĐ-CP Chi tiết
5 Dự thảo QUY CHẾ Tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh hiện trường trên hệ thống Ứng dụng di động (Hau Giang App) tỉnh Hậu Giang Chi tiết
6 Góp ý Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông Chi tiết
7 Dự thảo Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hậu Giang Chi tiết
8 Dự thảo Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hậu Giang Chi tiết
9 Dự thảo Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hậu Giang Chi tiết
10 Dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng CNTT năm 2018 Chi tiết
11 KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU LẦN THỨ 47 (NĂM 2018) Chi tiết
12 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH HẬU GIANG ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 Chi tiết
13 Dự thảo kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Hậu Giang năm 2018 Chi tiết
14 Dự thảo kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2018 – 2020 Chi tiết
15 Đề án Quản lý, phát triển hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện Chi tiết
16 Dự thảo Tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT năm 2017 Chi tiết
17 ĐỀ ÁN XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH HẬU GIANG Chi tiết
18 Phiếu thu thập thông tin về doanh nghiệp Công nghệ thông tin năm 2017 Chi tiết
19 Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Hậu Giang Chi tiết
20 Dự thảo KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU LẦN THỨ 46 - NĂM 2017 Chi tiết

1 2 >>
Video

Lượt truy cập