Liên hệ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang

Trụ sở: 3 Điện Biên Phủ, Phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Điện thoại - Fax: 02933.581.345 - Email: sohaugiang@mic.gov.vn

 

BAN GIÁM ĐỐC:

 

1. Giám đốc: Ông Lã Hoàng Trung

    Phụ trách trực tiếp các lĩnh vực sau:

    + Bưu chính - Viễn thông

    + Công nghệ thông tin.

    Điện thoại: 02933.581.345

    Email: lhtrung@mic.gov.vn

 

2. Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Hồng Hài 

    Phụ trách trực tiếp các lĩnh vực sau:

    + Văn phòng

    + Kế hoạch - Tài chính

    Điện thoại: 0908535567

    Email: hainh.stttt@haugiang.gov.vn

 

3. Phó Giám đốc: Trần Thị Xuân Trang

    Phụ trách trực tiếp các lĩnh vực sau:

    + Thông tin - Báo chí - Xuất bản

    + Thanh tra Sở

    Điện thoại: 02933.582.299 - 0988229344

    Email: trangttx.stttt@haugiang.gov.vn

 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

 

1. Văn phòng

Chánh Văn phòng: Bà Lương Thị Kim Tỏa

ĐT/Fax: 02933 581 345 - 0907199567

Email: toaltk.stttt@haugiang.gov.vn

       Phó Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Minh Tân

       Điện thoại: 02933.603666 - 0939338867

       Email: tannm.stttt@haugiang.gov.vn

 

2. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Tiền

Điện thoại: 02933.500.009 - 0919404247

Email: tiennv.stttt@haugiang.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng: Bà Trần Nguyễn Ái Phương

Điện thoại: 02933.500.009 - 0939984666

Email: phuongtna.stttt@haugiang.gov.vn

 

3. Phòng Bưu chính - Viễn thông

Phó Trưởng phòng (Phụ trách): Ông Nguyễn Hữu Khanh

Điện thoại: 02933.504.849 - 0917877113

Email: khanhnh.stttt@haugiang.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thúy Phượng

Điện thoại: 02933.504.849 - 0976177977

Email: phuongntt.stttt@haugiang.gov.vn

 

4.  Phòng Công nghệ thông tin

Phó Trưởng phòng (Phụ trách): Ông Nguyễn Đăng Khoa

Điện thoại: 02933.581.678 - 0909202052

Email: khoand.stttt@haugiang.gov.vn

 

        Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Nhu

        Điện thoại: 02933.581.678- 0939041839

        Email: nhunv.stttt@haugiang.gov.vn

 

5. Thanh tra Sở

      Chánh Thanh tra: Ông Đặng Hiếu Trung

      Điện thoại: 02933.581.123 - 0976203555

      Email: trungdh.stttt@haugiang.gov.vn

 

      Phó Chánh Thanh tra: Ông Lê Anh Kiệt

      Điện thoại: 02933.581.123 - 0939228567

      Email: kietla.stttt@haugiang.gov.vn

 

6. Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang

      Quyền Giám đốc: Ông Nguyễn Đình Tuân

      Điện thoại: 02933.877.337 - 0915576037

      Email: tuannd.stttt@haugiang.gov.vn

 

Head office: 3 Dien Bien Phu, Ward 5, Vi Thanh City, Hau Giang Province

Phone - Fax: 02933.581.345 - Email: sohaugiang@mic.gov.vn

 

BOARD OF MANAGER:

 

1. Director: Mr. La Hoang Trung

    Directly responsible for the following areas:

    + Postal - Telecommunications

    + Information technology.

    Phone: 02933.581.345

    Email: lhtrung@mic.gov.vn

 

2. Deputy Director: Mr. Nguyen Hong Hai

    Directly responsible for the following areas:

    + Office

    + Planning - Finance

    Phone: 0908535567

    Email: hainh.stttt@haugiang.gov.vn

 

3. Deputy Director: Ms. Tran Thi Xuan Trang

    Directly responsible for the following areas:

    + Information - Press - Publication

    + Department Inspector

    Phone: 02933.582.299 - 0988229344

    Email: trangttx.stttt@haugiang.gov.vn

 

1. Office

Chief of Office: Ms. Luong Thi Kim Toa

 

Phone/Fax: 02933 581 345 - 0907199567

Email: toaltk.stttt@haugiang.gov.vn

 

Deputy Chief of Office: Mr. Nguyen Minh Tan

Phone: 02933.603666 - 0939338867

 Email: tannm.stttt@haugiang.gov.vn

 

2. Department of Information - Press - Publishing

Head of Department: Mr. Nguyen Van Tien

Phone: 02933.500.09 - 0919404247

Email: tiennv.stttt@haugiang.gov.vn

 

 Deputy Head of Department: Ms. Tran Nguyen Ai Phuong

Phone: 02933.500.09 - 0939984666

Email: phuongtna.stttt@haugiang.gov.vn

 

3. Post and Telecommunications Department

Deputy Head of Department (In charge): Mr. Nguyen Huu Khanh

Phone: 02933.504.849 - 0917877113

Email: khanhnh.stttt@haugiang.gov.vn

 

Deputy Head of Department: Ms. Nguyen Thi Thuy Phuong

Phone: 02933.504.849 - 0976177977

Email: phuongntt.stttt@haugiang.gov.vn

 

4. Information Technology Department

Deputy Head of Department (In charge): Mr. Nguyen Dang Khoa

Phone: 02933.581.678 - 0909202052

Email: khond.stttt@haugiang.gov.vn

Deputy Head of Department: Mr. Nguyen Van Nhu

Phone: 02933.581.678- 0939041839

Email: nhnv.stttt@haugiang.gov.vn

 

5. Department Inspector

 Chief Inspector: Mr. Dang Hieu Trung

 Phone: 02933.581.123 - 0976203555

 Email: trungdh.stttt@haugiang.gov.vn

 

6. Center for monitoring and operating smart cities in Hau Giang province

    Acting Director: Mr. Nguyen Dinh Tuan

    Phone: 02933.877.337 - 0915576037

    Email: tuannd.stttt@haugiang.gov.vn

 

Video

Lượt truy cập