Liên hệ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang

Trụ sở: 3 Điện Biên Phủ, Phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Điện thoại - Fax: 02933.581.345 - Email: sohaugiang@mic.gov.vn

 

BAN GIÁM ĐỐC:

 

1. Giám đốc: Ông Phạm Văn Tửu

       Phụ trách trực tiếp các lĩnh vực sau:

       + Bưu chính, Viễn thông

       + Công nghệ thông tin

Điện thoại: 02933.581.789 - 0913705970

Email: pvtuu.hg@gmail.com  

 

2. Phó Giám đốc: Trần Thị Xuân Trang

Phụ trách trực tiếp các lĩnh vực sau:

+ Thông tin - Báo chí - Xuất bản

+ Thanh tra Sở

Điện thoại: 02933.582.299 - 0988229344

Email: xuantrang.tr80@gmail.com

 

3. Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Hồng Hài

Phụ trách trực tiếp các lĩnh vực sau:

+ Văn phòng

+ Kế hoạch - Tài chính

Điện thoại: 02933.877.709 - 0908535567

Email: honghaisnvhg78@yahoo.com.vn 

 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

 

1. Văn phòng

Phó Chánh Văn phòng: Bà Lương Thị Kim Tỏa

ĐT/Fax: 02933 581 345 - 0907357090

Email: luongkimtoa@gmail.com

 

2. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Tiền

Điện thoại: 02933.500.009 - 0947404247

Email: tienvithanhhaugiang@yahoo.com.vn 

 

Phó Trưởng phòng: Bà Trần Nguyễn Ái Phương

Điện thoại: 02933.500.009 - 0939984666

Email: trannguyen.aiphuong@gmail.com 

 

3. Phòng Bưu chính - Viễn thông

Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hữu Khanh

Điện thoại: 02933.504.849 - 0917877113

Email: khanhhaugiang@yahoo.com.vn 

 

Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thúy Phượng

Điện thoại: 02933.504.849 - 0976177977

Email: nttphuonghg@gmail.com

 

4.  Phòng Công nghệ thông tin

Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Đăng Khoa

Điện thoại: 02933.581.678 - 0909202052

Email: ndkhoalm@gmail.com

 

Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Đình Tuân

Điện thoại: 02933.581.678 - 0915576037

Email: tuannd759@gmail.com 

 

5. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Nhu

Điện thoại: 02933.877.337 - 0939041839

Email: nhu.hgict@gmail.com

 

Phó Giám đốc: Ông Trần Thanh Phong

Điện thoại: 02933.877.337 - 0939338867

Email: thanhphong4t@gmail.com 

 

6. Thanh tra Sở

Chánh Thanh tra: Ông Đặng Hiếu Trung

Điện thoại: 02933.581.123 - 0976203555

Email: dangtrung555@gmail.com 

 

Phó Chánh Thanh tra: Ông Lê Anh Kiệt

Điện thoại: 02933.581.123 - 0939228567

Email: anhkiet365387@gmail.com 

 

7. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Minh Tân

Điện thoại: 02932.218.114 - 0913923767

Email: minhtan36@gmail.com

 

Multimedia

Lượt truy cập