Liên hệ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang

Trụ sở: 3 Điện Biên Phủ, Phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Điện thoại - Fax: 02933.581.345 - Email: sohaugiang@mic.gov.vn

 

BAN GIÁM ĐỐC:

 

1. Giám đốc: Bà Hồ Thu Ánh

    Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông.

    Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Thanh tra Sở.

        

2. Phó Giám đốc Thường trực: Ông Lê Thanh Tâm

    Trực tiếp xử lý công việc của Giám đốc.

    Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của: Văn phòng, Phòng Công nghệ thông tin, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh.

    Điện thoại: 0839.522.679

    Email: tamlt@haugiang.gov.vn

 

3. Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Hồng Hài 

    Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Phòng Bưu chính - Viễn thông

    Điện thoại: 0908535567

    Email: hainh.stttt@haugiang.gov.vn

 

4. Phó Giám đốc: Trần Thị Xuân Trang

    Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

    Điện thoại: 02933.582.299 - 0988229344

    Email: trangttx.stttt@haugiang.gov.vn

 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

 

1. Văn phòng

Chánh Văn phòng: Bà Lương Thị Kim Tỏa

ĐT/Fax: 02933 581 345 - 0907199567

Email: toaltk.stttt@haugiang.gov.vn

       Phó Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Minh Tân

       Điện thoại: 02933.603666 - 0939338867

       Email: tannm.stttt@haugiang.gov.vn

 

2. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Tiền

Điện thoại: 02933.500.009 - 0919404247

Email: tiennv.stttt@haugiang.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng: Bà Trần Nguyễn Ái Phương

Điện thoại: 02933.500.009 - 0939984666

Email: phuongtna.stttt@haugiang.gov.vn

 

3. Phòng Bưu chính - Viễn thông

Phó Trưởng phòng (Phụ trách): Ông Nguyễn Hữu Khanh

Điện thoại: 02933.504.849 - 0917877113

Email: khanhnh.stttt@haugiang.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thúy Phượng

Điện thoại: 02933.504.849 - 0976177977

Email: phuongntt.stttt@haugiang.gov.vn

 

4.  Phòng Công nghệ thông tin

Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Nhu

        Điện thoại: 02933.581.678- 0907082209

        Email: nhunv.stttt@haugiang.gov.vn

 

5. Thanh tra Sở

      Chánh Thanh tra: Ông Đặng Hiếu Trung

      Điện thoại: 02933.581.123 - 0976203555

      Email: trungdh.stttt@haugiang.gov.vn

 

      Phó Chánh Thanh tra: Ông Lê Anh Kiệt

      Điện thoại: 02933.581.123 - 0939228567

      Email: kietla.stttt@haugiang.gov.vn

 

6. Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang

      Giám đốc: Ông Nguyễn Đình Tuân

      Điện thoại: 02933.877.337 - 0915576037

      Email: tuannd.stttt@haugiang.gov.vn

 

      Phó Giám đốc: Ông Bùi Văn Thức

      Điện thoại: 02933.877.337 - 0976.225.252

      Email: thucbv.stttt@haugiang.gov.vn

 

 

Head office: 3 Dien Bien Phu, Ward 5, Vi Thanh City, Hau Giang Province

Phone - Fax: 02933.581.345 - Email: sohaugiang@mic.gov.vn

 

BOARD OF MANAGER:

 

1. Director: Ms. Ho Thu Anh

    Directly responsible for the following areas:

    + Information technology.

    + Center for monitoring and operating smart cities in Hau Giang province

    

2. Deputy Director: Mr. Nguyen Hong Hai

    Directly responsible for the following areas:

    + Office

    + Postal - Telecommunications

    Phone: 0908535567

    Email: hainh.stttt@haugiang.gov.vn

 

3. Deputy Director: Ms. Tran Thi Xuan Trang

    Directly responsible for the following areas:

    + Information - Press - Publication

    + Department Inspector

    Phone: 02933.582.299 - 0988229344

    Email: trangttx.stttt@haugiang.gov.vn

 

1. Office

Chief of Office: Ms. Luong Thi Kim Toa

 

Phone/Fax: 02933 581 345 - 0907199567

Email: toaltk.stttt@haugiang.gov.vn

 

Deputy Chief of Office: Mr. Nguyen Minh Tan

Phone: 02933.603666 - 0939338867

 Email: tannm.stttt@haugiang.gov.vn

 

2. Department of Information - Press - Publishing

Head of Department: Mr. Nguyen Van Tien

Phone: 02933.500.09 - 0919404247

Email: tiennv.stttt@haugiang.gov.vn

 

 Deputy Head of Department: Ms. Tran Nguyen Ai Phuong

Phone: 02933.500.09 - 0939984666

Email: phuongtna.stttt@haugiang.gov.vn

 

3. Post and Telecommunications Department

Deputy Head of Department (In charge): Mr. Nguyen Huu Khanh

Phone: 02933.504.849 - 0917877113

Email: khanhnh.stttt@haugiang.gov.vn

 

Deputy Head of Department: Ms. Nguyen Thi Thuy Phuong

Phone: 02933.504.849 - 0976177977

Email: phuongntt.stttt@haugiang.gov.vn

 

4. Information Technology Department

Deputy Head of Department (In charge): Mr. Nguyen Dang Khoa

Phone: 02933.581.678 - 0909202052

Email: khond.stttt@haugiang.gov.vn

Deputy Head of Department: Mr. Nguyen Van Nhu

Phone: 02933.581.678- 0939041839

Email: nhnv.stttt@haugiang.gov.vn

 

5. Department Inspector

 Chief Inspector: Mr. Dang Hieu Trung

 Phone: 02933.581.123 - 0976203555

 Email: trungdh.stttt@haugiang.gov.vn

 

6. Center for monitoring and operating smart cities in Hau Giang province

    Director: Mr. Nguyen Dinh Tuan

    Phone: 02933.877.337 - 0915576037

    Email: tuannd.stttt@haugiang.gov.vn

 

Video

Lượt truy cập