Giới thiệu

 

BAN GIÁM ĐỐC SỞ

 

1. Giám đốc: Hồ Thu Ánh

Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Thanh tra Sở.

 

2. Phó Giám đốc Thường trực: Ông Lê Thanh Tâm

    Trực tiếp xử lý công việc của Giám đốc.

    Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của: Văn phòng, Phòng Công nghệ thông tin, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh.

 

3. Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Hồng Hài

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Phòng Bưu chính - Viễn thông

           

4. Phó Giám đốc: Trần Thị Xuân Trang

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

                   

 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN: 

 

1. Văn phòng

        Văn phòng Sở có chức năng tham mưu tổng hợp, tổ chức phối hợp với các đơn vị, phòng thuộc Sở, thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc Sở. Tham gia xây dựng kế hoạch, điều phối hoạt động theo kế hoạch công tác của Sở. Các lĩnh vực do Văn phòng phụ trách gồm: tổ chức, hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, tiếp nhận và trả kết quả, nâng lương, thi đua khen thưởng, đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật, hậu cần phục vụ công tác của cơ quan. Làm đầu mối liên hệ với các đơn vị liên quan ở địa phương, tỉnh bạn.

        Quản lý Nhà nước về quy hoạch, xây dựng kế hoạch, đề án, dự án ứng dụng và phát triển thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho Giám đốc Sở trong công tác tiếp nhận, phân bổ và điều phối các nguồn kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, kinh phí thực hiện dự án, kinh phí sự nghiệp thuộc lĩnh vực ngành quản lý. 

 

2. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

         Quản lý Nhà nước về lĩnh vực Báo chí - Xuất bản, thông tin quảng cáo trên trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin, máy tính, phát thanh và truyền hình, thông tin điện tử và thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; tham mưu xây dựng văn bản pháp luật, chỉ đạo điều về lĩnh vực thuộc lĩnh vực phụ trách. 

 

3. Phòng Bưu chính - Viễn thông

        Quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: bưu chính, chuyển phát, viễn thông, internet; truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện, cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông và các dịch vụ công ích về bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh; tham mưu xây dựng văn bản pháp luật, chỉ đạo điều về lĩnh vực thuộc lĩnh vực phụ trách. 

 

4.  Phòng Công nghệ Thông tin

         Quản lý nhà nước về công nghệ thông tin và điện tử trên địa bàn tỉnh; tham mưu xây dựng văn bản pháp luật, chỉ đạo điều về lĩnh vực thuộc lĩnh vực phụ trách

 

5. Thanh tra Sở

         Thanh kiểm tra theo ngành, lĩnh vực Sở quản lý; Phối họp các đơn vị có liên quan trong việc xử lý vụ việc liên quan đến ngành quản lý; tham mưu xây dựng văn bản pháp luật, chỉ đạo điều về lĩnh vực thanh tra phụ trách. 

 

6. Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang

       Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Có chức năng tích hợp, giám sát, điều hành dịch vụ đô thị thông minh; cung cấp các giải pháp, dịch vụ, ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông và các ứng dụng, dịch vụ đô thị thông minh; Hỗ trợ các hoạt động quản lý, điều hành của Sở; cung cấp, hỗ trợ triển khai, vận hành các hệ thống thông tin, các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng máy tính; Đào tạo, tập huấn, sát hạch công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức, đơn vị và cá nhân có nhu cầu; Tư vấn lập dự án, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, tư vấn giám sát, thẩm tra, thiết kế và thi công các dự án, hoạt động thuộc lĩnh vực viễn thông, ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện, phát thanh, truyền hình, cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông; Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì mạng máy tính, thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông; Cung cấp các chương trình phần mềm ứng dụng phục vụ cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; cung cấp các thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện, phát thanh, truyền hình, hạ tầng thông tin và truyền thông; Đo kiểm tần số vô tuyến điện, xác định can nhiễu, sửa chữa khắc phục cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu; đo kiểm, thi công hệ thống tiếp đất, chống sét của các công trình dân dụng và chuyên ngành công nghệ thông tin truyền thông.

 

DEPARTMENT BOARD OF DIRECTORS

1. Director: Ms. Ho Thu Anh

Directly lead and direct the following areas of work:

         + Political work, ideology, internal protection

         + Personnel organization and organizational system of the sector in the province

         + Planning - finance, capital construction and projects

         + Emulation work - Reward

         + Information technology.

         + Center for monitoring and operating smart cities in Hau Giang province.

2. Deputy Director: Ms. Tran Thi Xuan Trang

Directly responsible for directing the following areas:

           + Information - Press - Publication

           + Inspector

3. Deputy Director: Mr. Nguyen Hong Hai

Directly responsible for directing the following areas:

           + Office

           + Post and Telecommunications

SPECIALIZED DEPARTMENTS:

 

1. Office

        The Office of the Department has the function of advising, synthesizing, organizing and coordinating with the units and departments under the Department, implementing the direction of the Director of the Department. Participate in planning and coordinating activities according to the work plan of the Department. The areas in charge of the Office include: organization, administration, administration, clerical, archiving, receiving and returning results, salary increase, emulation and commendation, ensuring material and technical facilities, logistics for the work of the agency. Act as the contact point with relevant units in your locality and province.

        State management of planning, formulation of plans, schemes, projects on application and development of information and communication in the province. Advising the Director of the Department in receiving, allocating and coordinating funding sources for investment in technical infrastructure, funds for project implementation, non-business funds in the fields of management.

2. Department of Information - Press - Publishing

         State management in the field of Press - Publishing, advertising information on the media, information networks, computers, radio and television, electronic information and external information in the locality conscious; advising on the development of legal documents, directing articles in the fields of responsibility.

3. Post and Telecommunications Department

        State management in the fields of: postal, delivery, telecommunications, internet; transmission and broadcasting, radio frequencies, postal and telecommunications infrastructure and public post and telecommunications services in the province; advising on the development of legal documents, directing articles in the fields of responsibility.

4. Information Technology Department

         State management of information technology and electronics in the province; advising on the development of legal documents, directing articles on the fields of responsibility in the field of responsibility

5. Department Inspector

         Inspection by branches and fields under the management of the Department; Coordinate with relevant units in handling cases related to the management industry; advising on the development of legal documents, directing articles on the field of inspection in charge.

6. Center for monitoring and operating smart cities in Hau Giang province

       Hau Giang Smart City Supervision and Administration Center is a public non-business unit under the Department of Information and Communications, has legal status, has its own headquarters, seal and account in accordance with regulations of the Government. law. Having the function of integrating, monitoring and operating smart city services; providing solutions, services and applications in the field of information and communication technology and smart city applications and services; Support the management and administration activities of the Department; providing, supporting the implementation and operation of information systems, solutions to ensure information safety and security in the computer network environment; Training, coaching and testing information technology for cadres, civil servants and public employees in the system of Party and State agencies, organizations, units and individuals in need; Consulting on project formulation, information technology application activities, supervision consultancy, verification, design and construction of projects, activities in the field of telecommunications, application of information technology, electronics, broadcasting transmission, radio frequency, radio and television broadcasting, information and communication infrastructure; Installation, repair and maintenance of computer networks, electronic equipment, telecommunications equipment, information technology, information and communication infrastructure; Provide application software programs for Party and State agencies, organizations and individuals inside and outside the province; providing telecommunications equipment, information technology, electronics, transmission and broadcasting, radio frequency, radio, television, information and communication infrastructure; Radio frequency measurement, identification of interference, repair and remedial work for organizations and individuals upon request; measurement and construction of grounding and lightning protection systems of civil and specialized information and communication technology.

 

 

 

 

       

 

 

Video

Lượt truy cập