Giới thiệu

 

BAN GIÁM ĐỐC SỞ

 

1. Giám đốc: Ông Phạm Văn Tửu

Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

         + Công tác Chính trị, tư tưởng, bảo vệ nội bộ

         + Công tác tổ chức cán bộ và hệ thống tổ chức của ngành trên địa bàn Tỉnh

         + Công tác kế hoạch - tài chính, xây dựng cơ bản và các đề án, dự án

         + Công tác Thi đua – Khen thưởng

 

2. Phó Giám đốc: Trần Thị Xuân Trang

Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực sau:

           + Thông tin - Báo chí - Xuất bản

           + Thanh tra

           

3. Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Hồng Hài

Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực sau:

           + Văn phòng

           + Kế hoạch - tài chính

 

4. Phó Giám đốc: Ông Lê Thanh Tâm

Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực sau:

           +  Bưu chính, Viễn thông

           +  Công nghệ thông tin.

           + Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

 

 

 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN: 

 

1. Văn phòng

        Văn phòng Sở có chức năng tham mưu tổng hợp, tổ chức phối hợp với các đơn vị, phòng thuộc Sở, thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc Sở. Tham gia xây dựng kế hoạch, điều phối hoạt động theo kế hoạch công tác của Sở. Các lĩnh vực do Văn phòng phụ trách gồm: tổ chức, hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, tiếp nhận và trả kết quả, nâng lương, thi đua khen thưởng, đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật, hậu cần phục vụ công tác của cơ quan. Làm đầu mối liên hệ với các đơn vị liên quan ở địa phương, tỉnh bạn.

 

2. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

         Quản lý Nhà nước về lĩnh vực Báo chí - Xuất bản, thông tin quảng cáo trên trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin, máy tính, phát thanh và truyền hình, thông tin điện tử và thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; tham mưu xây dựng văn bản pháp luật, chỉ đạo điều về lĩnh vực thuộc lĩnh vực phụ trách. 

 

3. Phòng Bưu chính - Viễn thông

        Quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: bưu chính, chuyển phát, viễn thông, internet; truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện, cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông và các dịch vụ công ích về bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh; tham mưu xây dựng văn bản pháp luật, chỉ đạo điều về lĩnh vực thuộc lĩnh vực phụ trách. 

 

4.  Phòng Công nghệ Thông tin

         Quản lý nhà nước về công nghệ thông tin và điện tử trên địa bàn tỉnh; tham mưu xây dựng văn bản pháp luật, chỉ đạo điều về lĩnh vực thuộc lĩnh vực phụ trách

 

5. Thanh Tra

         Thanh kiểm tra theo ngành, lĩnh vực Sở quản lý; Phối họp các đơn vị có liên quan trong việc xử lý vụ việc liên quan đến ngành quản lý; tham mưu xây dựng văn bản pháp luật, chỉ đạo điều về lĩnh vực thanh tra phụ trách. 

 

6. Phòng Kế hoạch - Tài chính

         Quản lý Nhà nước về quy hoạch, xây dựng kế hoạch, đề án, dự án ứng dụng và phát triển thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho Giám đốc Sở trong công tác tiếp nhận, phân bổ và điều phối các nguồn kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, kinh phí thực hiện dự án, kinh phí sự nghiệp thuộc lĩnh vực ngành quản lý. 

 

7. Trung tâm CNTT-TT

       Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Có chức năng quản lý, vận hành khai thác Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, Quản lý hạ tầng mạng chuyên dụng của tỉnh; nghiên cứu, hỗ trợ các hoạt động quản lý, điều hành của Sở; cung cấp, hỗ trợ các chương trình phần mềm, các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng máy tính; tham mưu, hỗ trợ cho Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các đề án ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông; đào tạo công nghệ thông tin cho cán bộ công chức, viên chức trong hệ thống các cơ quan Đảng, Nhà nước, các doanh nghiệp và cho cộng đồng; giúp Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ các đơn vị trên địa bàn tỉnh  triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; giúp Sở Thông tin và Truyền thông quảng bá, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin; tư vấn, thiết kế và thi công các đề án, dự án thuộc lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện, phát thanh, truyền hình, cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông.

 

       Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy... 

 

 

Multimedia

Lượt truy cập