Dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần

dvc.png

 

Tổ chức/công dân chọn các thủ tục bên dưới để nộp hồ sơ:

I. LĨNH VỰC BƯU CHÍNH

1. Cấp giấy phép bưu chính [MỘT PHẦN]

2. Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính [MỘT PHẦN]

3. Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn [MỘT PHẦN]

4. Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được [MỘT PHẦN]

5. Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính [MỘT PHẦN]

6. Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được [MỘT PHẦN]

7. Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính [MỘT PHẦN]

 

II. LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

   1. Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh [MỘT PHẦN]

   2. Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh [MỘT PHẦN]

   3. Cấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp [MỘT PHẦN]

   4. Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp [MỘT PHẦN]

   5. Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp [MỘT PHẦN]

   6. Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp [MỘT PHẦN]

   7. Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng [MỘT PHẦN]

   8. Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng [MỘT PHẦN]

   9. Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt [MỘT PHẦN]

  10. Thông báo thay đổi thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng [MỘT PHẦN4]

  11. Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G2,G3,G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2,G3,G4 trên mạng [MỘT PHẦN]

 

III. LĨNH VỰC BÁO  CHÍ

    1. Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài [MỘT PHẦN]

    2. Cấp giấy phép xuất bản bản tin [TOÀN TRÌNH]

    3. Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin [MỘT PHẦN]

    4. Cho phép họp báo (trong nước) [MỘT PHẦN]

    5. Cho phép họp báo (nước ngoài) [MỘT PHẦN]

   

IV. LĨNH VỰC XUẤT BẢN

    1. Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh [TOÀN TRÌNH]

 

V. LĨNH VỰC IN

    1. Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm [MỘT PHẦN]

    2. Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm [MỘT PHẦN]

    3. Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài [MỘT PHẦN]

    4. Cấp giấy phép hoạt động in [MỘT PHẦN]

    5. Xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in [MỘT PHẦN]

    6. Xác nhận thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in [MỘT PHẦN]

    7. Cấp lại giấy phép hoạt động in

 

VI. LĨNH VỰC PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM

   1. Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh [MỘT PHẦN]

   2. Cấp giấy phép tổ chức hội chợ triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm [MỘT PHẦN]

   3. Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm [MỘT PHẦN]

   4. Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm [MỘT PHẦN]

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

Video

Lượt truy cập