Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

dvc.png

 

Tổ chức/công dân chọn các thủ tục bên dưới để nộp hồ sơ:

 

LĨNH VỰC:

I. BÁO  CHÍ

    1. Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài [MỨC 4]

    2. Cấp giấy phép xuất bản bản tin [MỨC 4]

    3. Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin [MỨC 4]

    4. Cho phép họp báo (trong nước) [MỨC 4]

    5. Cho phép họp báo (nước ngoài) [MỨC 4]

   

      

II. XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH

    1. Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh [MỨC 4]

    2. Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm [MỨC 4]

    3. Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm [MỨC 4]

    4. Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài [MỨC 4]

    5. Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh [MỨC 4]

    6. Cấp giấy phép tổ chức hội chợ triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm [MỨC 4]

    7. Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm [MỨC 4]

    8. Cấp giấy phép hoạt động in [MỨC 4]

    9. Đăng ký hoạt động cơ sở in [MỨC 4]

   10. Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in [MỨC 4]

   11. Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu [MỨC 4]

   12. Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu [MỨC 4]

 

 III. BƯU CHÍNH

    1. Cấp giấy phép bưu chính [MỨC 4]

    2. Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính [MỨC 4

    3. Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn [MỨC 4]

    4. Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính [MỨC 4]

 

IV. PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

    

   1. Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh [MỨC 4]

   2. Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh [MỨC 4]

   3. Cấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp [MỨC 4]

   4. Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp [MỨC 4]

   5. Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp [MỨC 4]

   6. Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp [MỨC 4]

   7. Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng [MỨC 4]

   8. Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng [MỨC 4]

   9. Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt [MỨC 4]

  10. Thông báo thay đổi thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng [MỨC 4]

  11. Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G2,G3,G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2,G3,G4 trên mạng [MỨC 4]

                                                             

 

 

Video

Lượt truy cập