1. Thành phố Vị Thanh:

      - Phòng Văn hóa Thông tin

      - Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh

2. Thành phố Ngã Bảy:

      - Phòng Văn hóa Thông tin

      - Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh

3. Huyện Châu Thành:

      - Phòng Văn hóa Thông tin

      - Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh

4. Huyện Châu Thành A:

      - Phòng Văn hóa Thông tin

      - Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh

5. Huyện Long Mỹ:

      - Phòng Văn hóa Thông tin

      - Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh

6. Huyện Vị Thủy:

      - Phòng Văn hóa Thông tin

      - Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh

7. Huyện Phụng Hiệp

      - Phòng Văn hóa Thông tin

      - Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh

8. Thị xã Long Mỹ:

      - Phòng Văn hóa Thông tin

      - Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh