-A

+A

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
(10:02 31/10/2017)
Chiều ngày 30/10, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đảng viên Chi bộ và công chức, viên chức cơ quan. Tham dự Hội nghị có bà Trần Thị Xuân Trang - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở cùng tập thể công chức, viên chức cơ quan.
Bà Trần Thị Xuân Trang - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tại Hội nghị, đảng viên, công chức, viên chức đã nghe bà Trần Thị Xuân Trang thông báo nhanh những vấn đề lớn mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng tập trung thảo luận tại Hội nghị lần thứ 6 khóa XII đó là: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, cho ý kiến về các Đề án “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”, “Về công tác dân số trong tình hình mới”, “Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập”, “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, báo cáo các công việc quan trọng được Bộ Chính trị xem xét giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6, xem xét quyết định một số vấn đề liên quan công tác cán bộ. 

Theo đó, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước tiếp tục chuyển biến tích cực, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Tuy nhiên, Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng chỉ ra những khó khăn căn bản và xác định để đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,7% như đã đề ra. Những tháng cuối năm cần đẩy mạnh giải ngân thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, huy động nguồn lực xã hội để phát triển sản xuất kinh doanh. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất công nghiệp, nhất là lĩnh vực dầu khí.  

 Cũng tại Hội nghị, bà Trần Thị Xuân Trang cũng nêu những điểm nổi bật về vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đối với hệ thống tổ chức Nhà nước ở Trung ương thực hiện tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách theo mục tiêu đề ra, nghiên cứu giảm hợp lý số lượng đại biểu kiêm nhiệm công tác ở các cơ quan hành pháp, đối với địa phương, tiếp tục hoàn thiện thể chế về chính quyền theo hướng phân định rõ hơn tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo, đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt.

 Kết thúc Hội nghị, bà Trần Thị Xuân Trang kêu gọi tập thể công chức, viên chức tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết Trung ương khóa XII và đặc biệt là các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương lần này, để phát huy những kết quả, thành tựu đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trước mắt đề ra cho năm 2017 - 2018 và các năm tiếp theo./.

Hg