-A

+A

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)
(16:15 10/01/2018)
Ngày 08/01, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đảng viên Chi bộ và công chức, viên chức cơ quan.
Bà Trần Thị Xuân Trang - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

 

Phó Bí thư Chi bộ Trần Thị Xuân Trang đã trực tiếp truyền đạt tới đảng viên, công chức, viên chức của Sở những nội dung cơ bản cốt lõi của 04 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị”, Nghị quyết số 19/NQ/TW về “Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập”, Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”, Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”. 

Bốn nghị quyết mà Ban Chấp hành Trung ương ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã giúp đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của Ngành, qua đó góp phần tuyên truyền rộng rãi những nội dung quan trọng của các Nghị quyết đến đảng viên, công chức, viên chức và tầng lớp nhân dân, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. 

Trên cơ sở học tập, quán triệt Nghị quyết, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng thời viết bài thu hoạch về kết quả học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng./.

Hg