Dự thảo Quy chế về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ cơ quan Nhà nước

QUY CHẾ

Về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

 (Kèm theo Quyết định số       /2016/QĐ-UBND ngày     /     /2016

 của UBND tỉnh Hậu Giang)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

          Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

          Quy chế về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ cơ quan Nhà nước.

          Điều 2. Đối tượng áp dụng

          Quy chế này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ cơ quan Nhà nước.

          Điều 3. Giải thích từ ngữ

          Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

          1. "Chứng thư số" là một dạng chứng thư điện tử do Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ cơ quan Nhà nước.

          2. “Thuê bao” là tổ chức, cá nhân được cấp chứng thư số, chấp nhận chứng thư số và giữ khóa bí mật tương ứng với khóa công khai ghi trên chứng thư số được cấp.

          3. “Người quản lý thuê bao” là cá nhân được người có thẩm quyền quy định tại Điều 6 Quy chế này quyết định ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý thuê bao.

          4. “Cơ quan tiếp nhận yêu cầu chứng thực” là cơ quan tiếp nhận yêu cầu cấp chứng thư số từ Người quản lý thuê bao; tiếp nhận, bàn giao, triển khai và thu hồi thiết bị lưu khóa bí mật.

          5. “Thiết bị lưu khóa bí mật” là thiết bị vật lý chứa chứng thư số và khóa bí mật của thuê bao.

Multimedia

Lượt truy cập
visitor counter