QUY CHẾ Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số để xác thực thông tin, bảo mật và an toàn thông tin trong giao dịch điện tử của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

2. Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Multimedia

Lượt truy cập
visitor counter