Dự thảo Quy chế quản lý mạng số liệu chuyên dùng và bảo đảm an toàn thông tin trên các hệ thống thông tin dùng chung trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế quy định việc quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng (CPNET) và bảo đảm an toàn thông tin trên các hệ thống thông tin dùng chung trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng và đảm bảo an toàn thông tin trên các hệ thống dùng chung trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Multimedia

Lượt truy cập
AmazingCounters.com