Dự thảo chính sách phát triển công nghệ thông tin, giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030

Điều 1. Quan điểm, mục tiêu

a) Quan điểm

- Công nghệ thông tin là một trong các động lực quan trọng nhất của sự phát triển. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin là một nhiệm vụ ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, là phương tiện chủ lực để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hóa. Ứng dụng công nghệ thông tin góp phần đẩy nhanh quá trình cải cách hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của các cấp uỷ đảng và các cấp chính quyền và thúc đẩy phát triển triển kinh tế - xã hội:

+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng và Nhà nước, tập trung vào việc tin học hoá các dịch vụ công như đăng ký kinh doanh, quản lý hộ tịch, cấp phép xây dựng, quản lý nhà đất,... và qua đó từng bước hình thành nền hành chính điện tử.

Multimedia

Lượt truy cập
visitor counter