Văn bản dự thảo
Số thứ tự Trích yếu Thông tin văn bản
1 KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU LẦN THỨ 47 (NĂM 2018) Chi tiết
2 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH HẬU GIANG ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 Chi tiết
3 Dự thảo kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Hậu Giang năm 2018 Chi tiết
4 Dự thảo kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2018 – 2020 Chi tiết
5 Đề án Quản lý, phát triển hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện Chi tiết
6 Dự thảo Tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT năm 2017 Chi tiết
7 ĐỀ ÁN XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH HẬU GIANG Chi tiết
8 Phiếu thu thập thông tin về doanh nghiệp Công nghệ thông tin năm 2017 Chi tiết
9 Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Hậu Giang Chi tiết
10 Dự thảo KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU LẦN THỨ 46 - NĂM 2017 Chi tiết
11 Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang Chi tiết
12 Dự thảo Quy chế về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ cơ quan Nhà nước Chi tiết
13 Dự thảo chính sách phát triển công nghệ thông tin, giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 Chi tiết
14 Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác trung tâm dữ liệu tỉnh Hậu Giang Chi tiết
15 Dự thảo Quy chế quản lý mạng số liệu chuyên dùng và bảo đảm an toàn thông tin trên các hệ thống thông tin dùng chung trên địa bàn tỉnh Hậu Giang Chi tiết
16 Kế hoạch Triển khai thực hiện "Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Hậu Giang Chi tiết
17 Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36a của Chính phủ về Chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh Hậu Giang Chi tiết
18 Kế hoạch thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang định hướng đến năm 2020 Chi tiết
19 QUY CHẾ Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang Chi tiết
20 Quyết định ban hành quy chế quản lý, khai thác phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hậu Giang Chi tiết

1 2 >>
Multimedia

Lượt truy cập
AmazingCounters.com