Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại cuộc họp giao ban tháng 10 năm 2017

 

Ngày 19 tháng 10 năm 2017, tại Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Phạm Văn Tửu chủ trì cuộc họp giao ban định kỳ tháng 10 năm 2017. Tham dự cuộc họp có các Phó Giám đốc, lãnh đạo các phòng chuyên môn và lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông tháng 10; triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2017, ý kiến đóng góp, đề xuất của các Trưởng, Phó phòng và tương đương tham dự họp, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Phạm Văn Tửu kết luận như sau:

 

1. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản xây dựng Quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo Thông tư số 81/2017/TT-BTC ngày 09/8/2017 của Bộ Tài chính gửi Sở Tài chính thẩm định và trình UBND tỉnh trình HĐND trong kỳ họp cuối năm 2017;

Tham mưu Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức lớp tập huấn thông tin đối ngoại năm 2017.

 

2. Phòng Công nghệ thông tin phối hợp Phòng Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Sở khẩn trương đôn đốc đơn vị thi công hệ thống điện chuẩn bị hạ tầng đảm bảo cho việc di dời và vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh;

Tiếp tục thực hiện các bước triển khai dự án Xây dựng Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hậu Giang, như: Tổ chức thực hiện công tác đấu thầu gói thầu: thiết bị phần cứng, mua sắm và triển khai phần mềm; thanh toán các chi phí tư vấn lập dự án đầu tư, lập thiết kế thi công - tổng dự toán, thẩm tra thiết kế thi công - tổng dự toán thuộc dự án;

Trình UBND tỉnh xin chủ trương đầu tư dự án Trung tâm kỹ thuật an toàn mạng trong đó có hạng mục xây dựng mạng diện rộng tỉnh;

Tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra, đánh giá, xếp hạng mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh năm 2017.

 

3. Phòng Bưu chính - Viễn thông phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thành đúng tiến độ các dự án:

+ Lập điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

+ Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

 

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính liên hệ xin báo giá loa truyền thông và trình Sở Tài chính thẩm định mua sắm trong năm 2017 theo Kế hoạch số 28/KH-STTTT ngày 06/10/2017.

 

5. Thanh tra Sở tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; hoàn thành các trình tự, thủ tục và tiến hành thanh tra chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở TT&TT.

 

Trên đây là kết luận của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại cuộc họp giao ban tháng 10 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến các phòng chuyên môn và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông biết và triển khai thực hiện./.

Multimedia

Lượt truy cập
AmazingCounters.com