Đánh giá CC,VC và báo cáo kết quả thực hiện đề tài, sáng kiến cấp cơ sở năm 2017

 

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

 

Căn cứ Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng,

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở và để có cơ sở thông qua Hội đồng đánh giá công chức, Hội đồng sáng kiến Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá công chức và xét công nhận đề tài, sáng kiến, giải pháp công tác cấp cơ sở năm 2017. Văn phòng đề nghị các Phòng, Trung tâm và công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện:

 

1. Các Phòng và Trung tâm thực hiện đánh giá công chức, viên chức theo quy định gửi về Thường trực Hội đồng đánh giá công chức Sở tổng hợp.

 

2. Báo cáo đề tài, sáng kiến, giải pháp công tác cấp cơ sở năm 2017 (nếu có):

 

- Đối với công chức: Gửi báo cáo về Thường trực Hội đồng sáng kiến Sở tổng hợp.

Hội đồng sáng kiến Sở Thông tin và Truyền thông sẽ xét duyệt và công nhận đề tài, sáng kiến, giải pháp cấp cơ sở đối với công chức.

 

- Đối với viên chức: Gửi báo cáo về người đứng đầu đơn vị sự nghiệp, đồng thời gửi 01 bản về Thường trực Hội đồng sáng kiến Sở để theo dõi.

Đơn vị sự nghiệp nếu không thành lập Hội đồng sáng kiến thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp chịu trách nhiệm xét duyệt và công nhận đề tài, sáng kiến, giải pháp cấp cơ sở đối với viên chức.

 

Đề nghị các Phòng, Trung tâm thuộc Sở triển khai thực hiện nội dung tinh thần công văn này và gửi kết quả về Thường trực Hội đồng sáng kiến, Thường trực Hội đồng đánh giá công chức (Văn phòng Sở) chậm nhất đến hết ngày 10/11/2017 để tổng hợp./.

Multimedia

Lượt truy cập
AmazingCounters.com