Lịch sử hình thành
 
 

Ngày 22/9/2006 UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông (BCVT) tỉnh Hậu Giang. Và Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Hậu Giang.

 

Ban đầu mới thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông Hậu Giang có cơ cấu tổ chức gồm có: 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc, Văn phòng (tổ chức, hành chính, tài chính, quản trị…), Thanh tra và Phòng Nghiệp vụ: Quản lí bưu chính, quản lí viễn thông và quản lí công nghệ thông tin. Sở  BCVT Hậu Giang chính thức đi vào hoạt động vào 01/01/2007 với 13 biên chế và trụ sở đặt tại Số 02, Đường Hồ Xuân Hương, khu vực 4,  phường 1, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang sau đó di dời về đường Số 01, đường Lê Quý Đôn, khu vực 1, phường 3,  thị xã Vị Thanh,  tỉnh Hậu Giang.

           

Đến ngày 19 tháng 4 năm 2008 Sở Thông tin và Truyền thông Hậu Giang được thành lập theo Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang trên cơ sở tổ chức lại Sở Bưu chính Viễn thông và tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về báo chí xuất bản của Sở Văn hóa và Thông tin (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan quản lý nhà nước trên các lĩnh vực : Báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, thông tin đối ngoại. Cấu tổ chức gồm có: 01 Giám đốc, 03 Phó Giám đốc, Sở có các phòng chức năng sau: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Nghiệp vụ (BCVT,CNTT), Phòng Báo chí, Xuất bản. Đến tháng 10/2011 thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Hậu Giang. Trong năm 2014 thành lập Phòng Bưu chính, Viễn thông (tách từ Nghiệp vụ và đổi tên thành Phòng CNTT) và cũng thành lập Phòng Pháp chế trang năm 2014. Biên chế hiện tại của hành chính 32 biên chế và biên chế sự nghiệp là 8 biên chế.  Trụ sở tại số 03 đường Điện Biên Phủ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tình Hậu Giang. 

       

Multimedia

Lượt truy cập
visitor counter