LỊCH LÀM VIỆC

Của Ban Giám đốc Sở TT&TT từ ngày 30/10 - 04/11/2017 (điều chỉnh lần 2)

 

THỨ HAI      30/10/2017

 

- 7 giờ, Giám đốc, PGĐ Nguyễn Hồng Hài và PGĐ Trần Thị Xuân Trang dự Chào cờ đầu tháng. Điểm tại Sở TT&TT (Công chức, viên chức và người lao động cùng dự).

 

- 8 giờ, PGĐ Nguyễn Hồng Hài và PGĐ Trần Thị Xuân Trang họp trao đổi thống nhất nội dung trình UBND tỉnh công bố bổ sung TTHC chuẩn hóa năm 2017. Điểm tại Phòng họp Sở TT&TT (Phòng TTBCXB, Phòng BCVT và Văn phòng Sở cùng dự).

 

- 13 giờ 30’, Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2017 của UBND tỉnh (Tài liệu đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang). Điểm tại Phòng họp số 1 UBND tỉnh.

 

- 13 giờ 30’, PGĐ Trần Thị Xuân Trang báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Điểm tại Hội trường Sở TT&TT (Công chức, viên chức cùng dự).

 

THỨ BA      31/10/2017

 

- 7 giờ 30’, Giám đốc dự Hội nghị Tổng kết chiến lược cán bộ gắn với tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương, khóa X về tăng cường kiểm tra, giám sát của Đảng và sơ kết Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 -2020. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

 

- 13 giờ 30, Giám đốc dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; triển khai Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư, khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

 

- PGĐ Trần Thị Xuân Trang và PGĐ Nguyễn Hồng Hài làm việc tại cơ quan.

 

THỨ TƯ      01/11/2017

 

- 7 giờ 30’ Giám đốc và PGĐ Trần Thị Xuân Trang dự tập huấn nghiệp vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng cho cấp ủy viên cơ sở năm 2017 (từ ngày 01 - 03/11/2017). Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (Nguyễn Văn Tiền, TP.Phòng TTBCXB và Nguyễn Hữu Khanh, PTP.Phòng BCVT cùng dự).

 

- PGĐ Nguyễn Hồng Hài làm việc tại cơ quan.

 

THỨ NĂM      02/11/2017

 

- 7 giờ 30’ Giám đốc và PGĐ Trần Thị Xuân Trang tiếp tục dự tập huấn nghiệp vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng cho cấp ủy viên cơ sở năm 2017. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (Nguyễn Văn Tiền, TP.Phòng TTBCXB và Nguyễn Hữu Khanh, PTP.Phòng BCVT cùng dự).

 

- 14 giờ, Giám đốc và PGĐ Trần Thị Xuân Trang làm việc với Đoàn kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Điểm tại Phòng họp Sở TT&TT (Cấp ủy cùng dự).

 

- PGĐ Nguyễn Hồng Hài làm việc tại cơ quan.

 

THỨ SÁU      03/11/2017

 

- 7 giờ 30’ Giám đốc và PGĐ Trần Thị Xuân Trang tiếp tục dự tập huấn nghiệp vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng cho cấp ủy viên cơ sở năm 2017. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (Nguyễn Văn Tiền, TP.Phòng TTBCXB và Nguyễn Hữu Khanh, PTP.Phòng BCVT cùng dự).

 

- 9 giờ, Giám đốc dự họp Ban Tổ chức cựu học viên bổ túc công nông cấp 2,3. Điểm tại Phòng họp HĐND tỉnh.

 

- PGĐ Nguyễn Hồng Hài làm việc tại cơ quan

 

THỨ BẢY      04/11/2017

 

8 giờ, PGĐ Trần Thị Xuân Trang dự Hội nghị trực tuyến quán triệt việc thi hành Bộ luật hình sự, Luật tiếp cận thông tin. Điểm tại Phòng họp số 1 UBND tỉnh.

 

 

NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA CÁC PHÒNG TRONG TUẦN

 

- Từ ngày 30/10 - 03/11/2017: Thanh tra, Phòng TTBCXB và Phòng BCVT tiến hành kiểm tra hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang.

 

- Từ ngày 30/10 - 03/11/2017: Nguyễn Đình Tuân, PTP.Phòng CNTT và Nguyễn Thị Thúy Phượng, PTP.Phòng BCVT tiếp tục dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2017. Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

 

- 7 giờ 30’, ngày 30/10/2017: Lê Anh Kiệt, P.Chánh Thanh tra và Bùi Văn Thức, Chuyên viên Phòng CNTT làm việc với Đoàn Khối các cơ quan tỉnh về việc kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2017. Điểm tại Đoàn Khối các cơ quan tỉnh.

 

- 7 giờ 30’, ngày 31/10/2017: Lê Thị Hồng Gấm, Chuyên viên Văn phòng dự tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động. Điểm tại Hội trường, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

 

- 15 giờ, ngày 03/11/2017: Công đoàn và Chi đoàn tiếp tục làm cỏ vệ sinh khuôn viên cơ quan Sở TT&TT.

 

- 8 giờ, ngày 03/11/2017: Nguyễn Đăng Khoa, PTP.Phòng CNTT và Bùi Văn Thức, Chuyên viên Phòng CNTT dự Hội thảo ứng dụng CNTT. Điểm tại Trường Đại học Cần Thơ./.

 

Multimedia

Lượt truy cập
visitor counter