Công nghệ thông tin
Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu
15/2017/TT-BTTTT 23/06/2017 Bộ Thông tin Truyền thông Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông
21/2016/TT-BTTTT 30/09/2016 Bộ Thông tin Truyền thông Quy định chi tiết một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
142/2016/NĐ-CP 14/10/2016 Chính phủ VỀ NGĂN CHẶN XUNG ĐỘT THÔNG TIN TRÊN MẠNG
108/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Chính phủ Quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng
11/2015/TT-BTTTT 05/05/2015 Bộ Thông tin Truyền thông Quy định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp
09/2015/QĐ-TTg 25/03/2015 Chính phủ Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
06/2015/TT-BTTTT 23/03/2015 Bộ Thông tin Truyền thông Thông tư Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
30/2015/NĐ-CP 17/03/2015 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
03/2014/TT-BTTTT 11/03/2014 Bộ Thông tin Truyền thông Thông tư Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
20/2014/TT-BTTTT 05/12/2014 Bộ Thông tin Truyền thông Thông tư Quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước
01/2014/TT-BTTTT 20/02/2014 Bộ Thông tin Truyền thông Thông tư Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
17/2014/TT-BTTTT 26/11/2014 Bộ Thông tin Truyền thông Quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số
16/2014/TT-BTTTT 18/11/2014 Bộ Thông tin Truyền thông Thông tư Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm
09/2014/TT-BTTTT 19/08/2014 Bộ Thông tin Truyền thông Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin diện tử và mạng xã hội
22/2013/TT-BTTTT 23/12/2013 Bộ Thông tin Truyền thông Thông tư Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
1 2 3
Multimedia

Lượt truy cập
visitor counter