Bưu chính - Viễn thông
Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu
10/2018/TT-BTTTT 29/06/2018 Bộ Thông tin Truyền thông Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông
06/2018/TT-BTTTT 09/05/2018 Bộ Thông tin Truyền thông Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD"
05/2018/TT-BTTTT 09/05/2018 Bộ Thông tin Truyền thông Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD"
03/2018/TT-BTC 12/01/2018 Bộ Tài chính Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 273/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông.
30/2017/TT-BTTTT 15/11/2017 Bộ Thông tin Truyền thông Quy định việc lắp đặt thùng thư công cộng tại khu đô thị, khu dân cư tập trung và hộp thư tập trung tại nhà chung cư, tòa nhà văn phòng
Thông tư 08/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 23/06/2017 Bộ Thông tin Truyền thông Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động
Thông tư 17/2017/TT-BTTTT 23/06/2017 Bộ Thông tin Truyền thông Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
16/2017/TT-BTTTT 23/06/2017 Bộ Thông tin Truyền thông Quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
49/2017/NĐ-CP 24/04/2017 Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
28/2016/TT-BTTTT 07/12/2016 Bộ Thông tin Truyền thông Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị chỉ góc hạ cánh trong hệ thống vô tuyến dẫn đường hàng không"
20/2016/TT-BTTTT 31/08/2016 Bộ Thông tin Truyền thông Thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí
20/2016/TT-BTTTT 31/08/2016 Bộ Thông tin Truyền thông Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg ngày 24/9/2015 của Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí
15 /2016/TTLT-BTTTT-BXD 22/06/2016 Bộ Thông tin Truyền thông Hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động
08/2016/TT-BTTTT 30/03/2016 Bộ Thông tin Truyền thông Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụviễn thông công ích đến năm 2020
17/2016/TT-BTTTT 28/06/2016 Bộ Thông tin Truyền thông Quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng Viễn thông di động
1 2 3 4
Multimedia

Lượt truy cập
AmazingCounters.com