Công nghệ thông tin
Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu
2378/QĐ-BTTTT 30/12/2016 Bộ Thông tin Truyền thông Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 và thay thế Quyết định số 993/QĐ-BTTTT ngày 01/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
898/QĐ-TTg 27/05/2016 Chính phủ Phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016 - 2020
3024/BTTTT-VNCERT 01/09/2016 Bộ Thông tin Truyền thông Hướng dẫn một số giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin
714/QĐ-TTg 22/05/2015 Chính phủ Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử
893/QĐ-TTg 19/06/2015 Chính phủ Phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020
392/QĐ-TTg 27/03/2015 Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
295/QĐ-BTTTT 21/03/2014 Bộ Thông tin Truyền thông Quyết định Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2013
3787/BTTTT-THHH 26/12/2014 Bộ Thông tin Truyền thông Công văn hướng dẫn phương pháp xác định chi phí kiểm thử chất lượng phần mềm
2407/QĐ-TTg 31/12/2014 Chính phủ Quyết định số 2407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
80/2014/QĐ-TTg 30/12/2014 Chính phủ Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
08/CT-BTTTT 08/02/2013 Bộ Thông tin Truyền thông Chỉ thị Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của ngành Thông tin và Truyền thông
1601/QĐ-BTTTT 03/10/2011 Bộ Thông tin Truyền thông Quyết định về việc công bố định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin
36a/NQ-CP 14/10/2015 Chính phủ Chính phủ điện tử vừa ban hành, mục tiêu là đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
698/QĐ-TTg 01/06/2009 Chính phủ Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
1605/QĐ-TTg 27/08/2010 Chính phủ Quyết định Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015
Multimedia

Lượt truy cập
visitor counter