Báo chí - Xuất bản
Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu
368/QĐ-TTg 28/02/2013 Chính phủ Phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 – 2020
1260/QĐ-BTTTT 06/09/2014 Bộ Thông tin Truyền thông Ban hành chương trình hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế
984/QĐ-BTTTT 16/07/2014 Bộ Thông tin Truyền thông Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông
587/QĐ-TTg 05/05/2015 Chính phủ Quyết định ban hành kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2015 - 2017 Thủ tướng Chính phủ
892/KH-BTTTT 26/03/2014 Bộ Thông tin Truyền thông Tổ chức ngày sách Việt Nam trên toàn quốc
616/QĐ-TTg 11/05/2015 Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa
469/QĐ-BTTTT 09/04/2015 Bộ Thông tin Truyền thông phê duyệt kế hoạch tổ chức triễn lãm bản đồ trưng bày tư liệu "Hoàng sa, Trường Sa của VN - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" năm 2015
Multimedia

Lượt truy cập
visitor counter