DỊCH VỤ CÔNG MỨC 4 LĨNH VỰC PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

Tổ chức/công dân cần thực hiện các bước sau:

-    Bước 1: Tổ chức/Công dân truy cập chức năng "Đăng nhập" hoặc "Đăng ký" (nếu chưa có tài khoản);

-    Bước 2: Trong trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa, Sở Thông tin và truyền thông sẽ thông báo qua email hoặc tin nhắn (SMS) kèm theo hướng dẫn thực hiện. Tổ chức/công dân tiến hành chỉnh sửa hồ sơ trực tuyến qua mạng theo hướng dẫn;

-    Bước 3: Sau khi hồ sơ được giải quyết trực tuyến hoàn thành, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thông báo qua email. Tổ chức/ Công dân mang theo hồ sơ gốc và lệ phí (nếu có), nộp và nhận kết quả một lần tại bộ phận một cửa Sở Thông tin và truyền thông;

 

 

    1. Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh [Mức 3]

    2. Cấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp [MỨC 3]                 

    3. Đăng ký sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh [Mức 3]

    4. Gia hạn giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp [MỨC 3]

    5. Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp [MỨC 3]                                                        

    

Multimedia

Lượt truy cập
AmazingCounters.com