Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

dvc.png

 

Tổ chức/công dân chọn các thủ tục bên dưới để nộp hồ sơ:

 

LĨNH VỰC:

I. BÁO  CHÍ

    1. Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong tỉnh)[MỨC 3]

    2. Thủ tục Cấp phép thành lập văn phòng đại diện của cơ quan báo chí [MỨC 3]

    3. Thủ tục Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài) [MỨC 3] 

    4. Thủ tục Cho phép họp báo (nước ngoài) [MỨC 3]

    5. Cho phép họp báo (trong nước) [MỨC 3]

    6. Phát hành thông cáo báo chí [MỨC 3]

    7. Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin [MỨC 3]  

    8. Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài [MỨC 3]

      

II. XUẤT BẢN

    1. Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm [MỨC 3]

    2. Cấp giấy phép hoạt động in [MỨC 3]

    3. Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm [MỨC 3]

    4. Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài [MỨC 3]

    5. Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh [MỨC 3]

    6. Cấp giấy phép tổ chức hội chợ triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm [MỨC 3]

    7. Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh [MỨC 3]

    8. Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu [MỨC 3]

    9. Đăng ký hoạt động cơ sở in [MỨC 3]

    10. Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm [MỨC 3] 

    11. Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu [MỨC 3]

    12. Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in [MỨC 3]

 

 III. BƯU CHÍNH

    1. Cấp giấy phép bưu chính [MỨC 3]

    2. Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính [MỨC 3]

 

IV. PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    1. Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh [Mức 3]

    2. Cấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp [MỨC 3]                 

    3. Đăng ký sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh [Mức 3]

    4. Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp [MỨC 3]

    5. Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp [MỨC 3]                                                               

 

  V. VIỄN THÔNG - INTERNET

    1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng [MỨC 3]

    2. Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng [MỨC 3]

    3. Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng [MỨC 3] 

Multimedia

Lượt truy cập
AmazingCounters.com