Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

dvc.png

 

Tổ chức/công dân chọn các thủ tục bên dưới để nộp hồ sơ:

 

LĨNH VỰC:

I. BÁO  CHÍ

    1. Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong tỉnh)[MỨC 3]

  

II. XUẤT BẢN

    1. Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài [MỨC 3]

    2. Thủ tục Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh [MỨC 3]

    3. Thủ tục Cấp Giấy phép tổ chức hội chợ triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm [MỨC 3]

    4. Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh [MỨC 3]

    5. Thủ tục Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu [Mức 3]

    6. Thủ tục Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu [MỨC 3] 

 

III. BƯU CHÍNH - CHUYỂN PHÁT

    1. Thủ tục Cấp giấy phép bưu chính [MỨC 3]

    2. Thủ tục Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính [MỨC 3]

 

IV. PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    1. Thủ tục Cấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp [MỨC 3]

 

V. VIỄN THÔNG - INTERNET

    1. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng [MỨC 3]

    2. Thủ tục Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng [MỨC 3]

    3. Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng [MỨC 3]

 

Multimedia

Lượt truy cập
AmazingCounters.com